E-learningová podpora výuky patologické fyziologie
na Lékařské fakultě Univerzity Palackého

O PROJEKTU

Název projektu:E-learningová podpora výuky patologické fyziologie na Lékařské fakultě Univerzity Palackého
Registrační číslo projektu:CZ.04.1.03/3.2.15.3/0438
Číslo a název operačního programu:CZ.04.1.03 Operační program Rozvoj lidských zdrojů
Číslo a název priority:3.3 Rozvoj celoživotního učení
Číslo a název opatření:3.3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje
Číslo a název programu podpory:15.A Zkvalitňování vzdělávání na vysokých školách
Číslo výzvy:03
Žadatel:Univerzita Palackého v Olomouci
Název grantového schématu:Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje
Oblast zásahu:Rozvoj vzdělávání a odborné přípravy, která není zaměřena na konkrétní sektor (osoby, firmy)
Rozpočet:3 659 530,- Kč

Stručný popis organizace:

Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci je akreditovanou vzdělávací institucí.
Řešitel projektu: Prof. MUDr. Jaroslav Veselý, CSc, vedoucí Ústavu patologické fyziologie LF UP.

Stručný popis projektu:

Hlavním záměrem projektu je zvýšení úrovně vzdělávání a stěžejních znalostí studentů lékařských a nelékařských oborů pěstovaných na Lékařské fakultě UP.
Cílem je vytvořit e-learningové prostředí pro podporu výuky předmětu Patologické fyziologie v magisterských studijních oborech Všeobecné lékařství a Zubní lékařství, v navazujících magisterských oborech Dlouhodobá ošetřovatelská péče dospělých a Klinická kineziologie a kinezioterapie a v bakalářských oborech Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Léčebná rehabilitace a fyzioterapie, Radiologický asistent a v kombinovaném oboru Ošetřovatelství pěstovaných na Lékařské fakultě UP v Olomouci.
Prostředí pokryje základní kapitoly výuky předmětu Patologická fyziologie. Bude realizováno formou webové aplikace a veřejně dostupného portálu.

Východiska projektu:

Motivace a aktivita studentů jsou při tradičních formách prezenční výuky Patologické fyziologie na LF UP limitovány jednak velikostí výukových skupin, jednak vysokou zátěží vyučujících (v současné době téměř 20 hodin přímé výukové zátěže na učitele/týden). Individuální konzultace studenta s vyučujícími lze při vysoké výukové zátěži vyučujících realizovat jen obtížně.
Vydávané učebnice a dostupná studijní literatura nereagují dostatečně rychle na nové poznatky a zejména na jejich narůstající objem.
Studenti jen omezeně využívají, nebo dokonce neumí využívat primární literární zdroje a možnosti poskytované internetem.
Examinátoři se ve velké míře setkávají s memorováním namísto s utříděnými a logicky zvládnutými znalostmi. Tato skutečnost potom studenty provází po zbytek jejich studia a znesnadňuje jejich zařazení na budoucích pracovištích.

Výstupy projektu:

Základem prostředí bude 10 e-learningových modulů zpracovaných do formy zcela digitalizovaných interaktivních komplexů snímků (typu PowerPoint) provázených videozáznamy přednášek, odkazy na další studijní zdroje, auto-testovacími programy a rozbory klinických případů. Pro zajištění interakce budou moduly vybaveny výkonným navigačním aparátem.
Budou zpracovány následující moduly:
  • Nervový systém
  • Endokrinologie
  • Hemostáza
  • Zánět
  • Kardiovaskulární systém
  • Ledviny
  • Respirace
  • Gastrointestinální systém
  • Energetická rovnováha
  • Vnitřní prostředí
Vytvořený portál bude pilotně ověřen ve výuce studentů uvedených prezenčních forem studia na Lékařské fakultě UP. Po ověření bude pomůcka umístěna na serveru UP na veřejnou internetovou adresu, kde bude zdarma přístupná široké studentské a odborné veřejnosti a laickým zájemcům.
Digitalizované videoprezentace přednášek budou spustitelné on-line z internetu prostřednictvím běžného internetového prohlížeče. Studenti budou schopni v rámci samostudia přehrát videozáznam libovolné části přednášky. Komentáře i videozáznamy budou doplněny synchronizovaným zobrazováním snímků a relevantních odkazů do literatury nebo odkazů na internetové zdroje.
Pomůcku tak budou moci využívat studenti lékařských, přírodovědeckých a veterinárních fakult univerzit a vysokých škol, studenti a pracovníci neučitelských i učitelských oborů anebo zájemci o studium těchto oborů. Program může také sloužit pro další vzdělávání pracovníků v rámci celoživotního vzdělávání. Cílem projektu je vytvoření e-learningového prostředí pro podporu výuky předmětu Patologické fyziologie v magisterských studijních oborech Všeobecné lékařství a Zubní lékařství a dalších zdravotnických magisterských a bakalářských oborech pěstovaných na Lékařské fakultě UP v Olomouci. E-learningové prostředí pokryje základní kapitoly výuky předmětu Patologická fyziologie. Bude realizováno formou webové aplikace a veřejně dostupného portálu. Součástí budou digitalizované ozvučné videozáznamy přenášek vyučujících s jejich prezentacemi ve formátu MS PowerPoint. Při řešení projektu bude vytvořeno celkem 10 základních vzdělávacích modulů, které budou využity a ověřeny při výuce.